Home Ekonomija Završava javna rasprava o konverzija kredita

Završava javna rasprava o konverzija kredita

by Energypress.net

Danas završava javna rasprava o Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju koji je na svojim stranicama objavilo Ministarstvo financija, a potom će on biti upućen na usvajanje Vladi i Saboru. Njegova je glavna novost da će korisnici ubuduće biti znatno bolje informirani o uvjetima odobravanja kredita, a imat će i malo veća prava po pitanju njihove izmjene. To posebno vrijedi u slučaju kada žele kredit odobren uz valutnu klauzulu pretvoriti u kunski.

Novi zakon propisuje da će, jednom dok traje ugovor, moći zatražiti konverziju u domaću valutu, a u određenim okolnostima i u alternativnu stranu valutu. Primjerice, ako dohodak ostvaruju u određenoj valuti ili mu je mjesto boravka gdje se ona primjenjuje. Banke će klijentima morati odgovoriti u roku od osam dana ponudom ugovora o konverziji, a ona će se provoditi bezuvjetno i bez naknade, u bilo u kojem trenutku dok traje ugovor. Također, banke neće moći mijenjati sredstva osiguranja. Pri konverziji će se primjenjivati srednji tečaj HNB-a, na dan podnošenja zahtjeva za kredit.

Kada je riječ o promjenjivoj kamatnoj stopi, banka je dužna definirati parametre koje ona prati te razraditi uzročno-posljedične veze njenog kretanja. No, ako dođe od njene promjene, a klijent s njom nije zadovoljan, ima pravo u roku od tri mjeseca prijevremeno otplatiti kredit bez plaćanja naknade, piše Jutarnji list.

Zakon bi trebao stupiti na snagu u drugoj polovici godine, a vrijedit će za nove ugovore o kreditima u stranoj valuti, u skladu s EU regulativom. Riječ je o zakonu koji donosi usklađivanje s propisima EU za stambene i ostale kredite osigurane nekretninom stambene namjene, kao i adaptacijske kredite. Njegovo donošenje najavio je bivši ministar financija prije više od godinu dana, a dvogodišnji rok za njegovo donošenje isteklo je potkraj ožujka. Na pitanje kakvo je njihovo mišljenje o predloženom zakonu, u Hrvatskoj udruzi banaka odgovorili su da “zainteresirane strane još uvijek proučavaju odredbe Zakona” te da će sve komentare iznijeti na otvorenom savjetovanju koje se održati 12. svibnja.

No neslužbeno se može čuti da banke baš nisu sretne s uvjetima konverzije koje će im ubuduće propisivati zakon jer ne vodi dovoljno računa o pitanju valutne (ne)usklađenosti. Kada bi, primjerice, velik broj klijenata istodobno zatražio konverziju, ostaje otvoreno pitanje dostupnosti domaće valute u koju bi se konverzija provodila te utjecaja na valutnu usklađenost bilanci banaka. U svojim primjedbama očekuje se da će dotaknuti i problema dodatnih instrumenata osiguranja, odnosno zamjene postojećih instrumenata osiguranja, područje za koje također smatraju da zakonom nije najsretnije riješeno.

Nova prava korisnika kredita

– banke moraju potrošaču staviti na raspolaganje informacije potrebne za usporedbu ugovora o kreditu dostupnih na tržištu i procjenu njihova učinka

– banka je dužna potrošaču dati rok od 15 dana za usporedbu ponuda i procjenu njihovih učinaka

– potrošač ima pravo u roku od 14 dana odustati od sklapanja ugovora, bez navođenja razloga

– za promjenjivu kamatnu stopu banka je dužna definirati parametre koje ona prati te razraditi uzročno-posljedičnu vezu njenog kretanja

Related Posts