Vlada je prekršila vlastito fiskalno pravilo

Vlada će na današnoj sjednici priznati da nije ispoštovala privremeno fiskalno pravilo, koje je sama odredila, odnosno da ni u prošloj godini proračunski rashodi nisu pratili kretanje BDP-a u prošloj godini.  Vlada je privremenim fiskalnim pravilom, dok ne ispoštuje europske kriterije o deficitu od najviše tri posto BDP-a i javnom dugu od 60 posto BDP-a, odredila da međugodišnja stopa rasta rashoda općeg proračuna ne smije biti veća od međugodišnje stope projiciranog rasta, odnosno procijenjenog bruto domaćeg proizvoda u tekućim cijenama, piše Novi list.

Pritom rashodi općeg proračuna ne uključuju, primjerice, rashode za kamate, rashode za provođenje programa EU-a bez nacionalnog sufinanciranja. Fiskalno pravilo za 2014. godinu nije zadovoljeno. Rashodi općeg proračuna za izračun fiskalnog pravila smanjeni su za 0,3 posto dok je procijenjeni bruto domaći proizvod u tekućim cijenama, koji je bio korišten prilikom posljednjih izmjena i dopuna državnog proračuna za 2014. godinu, bilježio međugodišnje smanjenje od 0,6 posto, priznaje Vlada u svom godišnjem izvješću o primjeni fiskalnih pravila. Iako možda ne ulaze u izračun fiskalnih prvila, jamstva koja država daje javnim poduzećima svakako utječu na rast javnog duga. Tako će na današnjoj sjednici Vlada dati jamstvo za dva kredita HAC-u u ukupnom iznosu od 250 milijuna eura.

Oba kredita HAC podiže kako bi financirao otplatu starih kredita i oba se moraju vratiti u roku od sedam godina od potpisivanja ugovora, odnosno do 2022. godine, s time da je HAC dobio dvije godine počeka. Kredit od 100 milijuna eura podignut je, prema sadašnjim vrijednostima EURIBOR-a, uz efektivnu godišnju kamatu od 4,21 posto, dok je za onaj u iznosu od 150 milijuna eura kamata nešto manja i iznosi 4,11 posto.