Traže se novi članovi Vijeća za građanski nadzor

Saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost javno je pozvao organizacije civilnog društva te znanstvene i stručne organizacije da mu predlože kandidate za pet članova i pet zamjenika članova Vijeća za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti.

Član i zamjenik člana Vijeća ne može biti osoba koja nije hrvatski državljanin, koja je član političke stranke, koja je osuđena za kaznena djela ili se protiv nje vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti, te koja je osuđena za prekršaj s obilježjem nasilja ili za teži prekršaj za koji je propisana kazna zatvora ili se protiv nje vodi postupak za takav prekršaj.

Članovi i zamjenici članova Vijeća su osobe koje uživaju profesionalni ugled u javnosti te svoju funkciju obavljaju kao počasnu, dakle ne dobivaju naknadu za rad. Imaju pravo na naknadu prijevoznih troškova ili naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Imenuju se na četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja. Za članove i zamjenike članova Vijeća provodi se temeljna sigurnosna provjera. Kandidature se podnose Odboru za unutarnju politiku koji na sjednici utvrđuje udovoljavaju li prijedlozi propisanim uvjetima, nakon čega utvrđuje i Hrvatskom saboru podnosi prijedloge za imenovanje.

U Vijeću moraju biti zastupljena oba spola najmanje jednom trećinom članova. U radu Vijeća, bez prava odlučivanja, sudjeluje policijski služenik Ravnateljstva policije kojeg odredi glavni ravnatelj, čija zadaća je pružanje stručne pomoći članovima Vijeća.

U dokumentaciji koja se šalje Odboru mora biti priložena i vlastoručno potpisana izjava kandidata/kandidatkinje da pristaju na kandidaturu i na provođenje temeljne sigurnosne provjere. Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom pošiljkom saborskom Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost 15 dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama. Uz Narodne novine, javni poziv objavljen je i na službenim stranicama Hrvatskog sabora.

You may also like