Reviziji nejasno gdje su nestale vrijedne umjetnine s Brijuna

Mladen Pejnović, šef DUUDI-ja, Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom morao je prema pravilniku osnovati povjerenstvo za inventuru. To, njegovo povjerenstvo, između ostalog, utvrdilo je da su nestale umjetnine s Brijuna vrijedne 173.419,00 kn. To izvješće je Pejnović prihvatio, ali ništa nije učinio da bi se utvrdile odgovorne osobe. No državnoj reviziji je odgovorio nešto sasvim drugo o slikama.

Popis imovine i obveza i način obavljanja popisa imovine i obveza propisani su odredbama članaka 15. do 17. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Popis imovine i obveza se mora sastaviti na kraju svake poslovne godine sa stanjem na datum bilance, a podaci o popisu se unose pojedinačno u naturalnim i novčanim izrazima u popisne liste. Nakon popisa, povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga čelniku koji na temelju izvještaja i priloženih popisnih lista, u okviru svojih ovlasti, odlučuje o: načinu likvidacije utvrđenih manjkova, načinu knjiženja utvrđenih viškova, otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza, rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara te mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenaplativost potraživanja i slično.

Zakonski predstavnik DUUDI-a je imenovao popisna povjerenstva i odredio rokove za obavljanje popisa. Za popis dugotrajne nefinancijske imovine i sitnog inventara imenovano je osam povjerenstava. Imenovana su i povjerenstva za popis obveza, danih zajmova, potraživanja, novčanih sredstava, depozita, jamčevina i vrijednosnih papira, te privremeno i trajno oduzete imovine. Također je imenovano središnje povjerenstvo zaduženo za sastavljanje objedinjenog Izvještaja o popisu.

Obavljeni popis imovine i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2014. nije cjelovit, jer nisu popisani stanovi, poslovni prostori, novčana sredstva, jamčevni polozi te potraživanja. Zemljišta i neperspektivne vojne nekretnine nisu popisani fizički, nego se na temelju ranije utvrđenog stanja i promjena tijekom godine, utvrdilo stanje koncem godine. Dionice i poslovni udjeli, uredska oprema, namještaj i sitni inventar su popisani djelomično, kaže Državna revizija.

Obveze su popisane prema skupinama računa iz računskog plana u ukupnom iznosu evidentiranom u Glavnoj knjizi, a popis pojedinačnih obveza prema subjektima nijesastavljen. Knjigovodstveno stanje pojedine popisane imovine nije usklađeno s popisom. U okviru Izvješća o popisu zemljišta, utvrđeno je da je na dan 31. prosinca 2014. u pomoćnim knjigovodstvenim evidencijama evidentirano 1 063 zemljišta i ostalih nekretnina knjigovodstvene vrijednosti 423.680.322,00 kn. Povjerenstvo za popis zemljišta kao ni središnje povjerenstvo nisu utvrdili inventurne razlike, a uposlovnim knjigama je koncem 2014. evidentirana vrijednost 21 zemljišta u iznosu 165.377.388,00 kn.

Popisana privremeno i trajno oduzeta imovina značajno se razlikuje od podataka evidentiranih u poslovnim knjigama u izvanbilančnim zapisima, a povjerenstvo je utvrdilo da nema inventurnih razlika. Središnje povjerenstvo sastavilo je objedinjeno izvješće o provedenom popisu prema kojem je utvrđen inventurni manjak u iznosu 109,00 kn, višak u iznosu 60,00 kn te je utvrđen i rashod osnovnih sredstava zbog dotrajalosti.

U veljači 2015. zakonski predstavnik je prihvatio izvješće o popisu te odobrio osnivanje novih povjerenstava za popis stanova, poslovnih prostora i popis imovine na više lokacija, za koje popis nije obavljen ili je obavljen djelomično.

Također je odobreno evidentiranje u poslovnim knjigama inventurnog viška i manjka te rashoda osnovnih sredstava. Zatraženo je dodatno obrazloženje prijedloga za rashodovanje određene imovine te dodatno usklađivanje popisanog i knjigovodstvenog stanja za imovinu na Brijunima. U poslovnim knjigama je evidentiran inventurni manjak u iznosu 109,00 kn i višak u iznosu 60,00 kn, koji se odnose na izložbene vrijednosti u rezidencijalnom objektu u Zagrebu. Također je evidentiran naknadno utvrđen inventurni manjak izložbenih vrijednosti u rezidencijalnim objektima na Brijunima, nabavne vrijednosti 173.419,00 kn, od čega se na djela likovnih umjetnika odnosi 150.687,00 kn, a druga umjetnička djela 22.732,00 kn. Odgovorne osobe za nastali manjak nisu utvrđene. Za manjak prema popisu imovine na Brijunima nema odgovarajuće dokumentacije te odluke o načinu likvidacije i mjerama protiv odgovornih osoba.

U pisanom obrazloženju DUUDI-a, vezano uz manjak djela likovnih umjetnika, navedeno je da je Povjerenstvo za popis imovine na Brijunima pogrešno utvrdilo manjak likovnih djela te da se zapravo radi o dva likovna djela koja su ugovorom posuđena muzeju i nisu vraćena. Državni ured za reviziju nalaže obavljanje cjelovitog popisa imovine i obveza u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Državni ured za reviziju nalaže usklađivanje knjigovodstvenog stanja s popisanim stanjem imovine i obveza kako bi podaci o imovini i obvezama u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima odgovarali stvarnom stanju.

You may also like