Petrokemija je pokrila velik dio dugova

Glavna skupština dioničara Petrokemije donijela je u petak odluku o pokriću gubitka za 2014. na način da se većina pokrije na teret kapitalnih rezervi umanjenih za troškove dokapitalizacije, a preostali iznos gubitka prenijet će se u ovu godinu. “Ostvareni gubitak u poslovanju za 2014. od 360,7 milijuna kuna pokriva se na teret kapitalnih rezervi umanjenih za troškove dokapitalizacije u iznosu od 300,9 milijuna kuna, a preostali nepokriveni gubitak u iznosu od 59,8 milijuna kuna prenosi se u 2015.”, navodi se u izvješću sa Glavne skupštine.

Glavna skupština je prihvatila i godišnja financijska izvješća za 2014. i izvješće Uprave o stanju Društva. “Za Petrokemiju koja se nalazi u višegodišnjem procesu restrukturiranja i prilagodbe tržišnom okruženju prethodna godina je bila izuzetno dinamična i izazovna. Nova Uprava izradila je revidirani Program restrukturiranja i financijske konsolidacije, kao i Strategiju nabavke prirodnog plina, i ta dva ključna dokumenta doprinijela su da se krajem godine pokažu prvi znakovi oporavka u poslovanju”, istaknuo je predsjednik Uprave Nenad Zečević.

Dodao je kako je taj trend nastavljen i u prvom kvartalu 2015., što dokazuje da su loša vremena iza njih i da Petrokemija ima budućnost. “Niža cijena prirodnog plina i racionalizacija troškova, uz promjenu proizvodnog asortimana i koncentriranje prodaje u regiji, glavni su ključevi za približavanje pozitivnoj EBITDA-i u 2015.”, zaključio je Zečević. Na Glavnoj skupštini donesena je i odluka davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, odluka o imenovanju revizora za 2015. i odluka o izmjenama Statuta Petrokemije. Na skupštini je bilo prisutno 11,5 milijuna glasova ili 89,1457 posto od ukupnoga broja

You may also like