Lipa: Ribić svjesno širi neistine o radu naše udruge

Udruga poreznih obveznika Lipa u ponedjeljak je odgovorila na optužbe predsjednika Matice hrvatskih sindikata Vilima Ribića, ustvrdivši kako se radi o “objedama koje unazađuju javni dijalog širenjem neistina i stvaranjem pogrešnog dojma” o dosadašnjem radu Lipe i njezinom dojučerašnjem direktoru Davoru Huiću.

Ribić je u pismu koje je uputio premijeru Tihomiru Oreškoviću optužio Lipu da je “fantomska” udruga, koja se zalaže za ukidanje socijalne države u korist krupnog kapitala, a Huića, kojeg je Orešković imenovao svojim savjetnikom za unutarnju politiku, da zalaganjem za reduciranje države na minimalne funkcije, radikalno smanjenje državne potrošnje, slabljenje sindikata, privatizaciju i deregulaciju “potkopava temelje ustavnih vrednota ove zemlje”.

Lipa u reakciji na optužbe podsjeća da je registrirana i radi sukladno hrvatskim zakonima, ne financira se iz državnog proračuna i predstavlja legitiman dio civilnoga društva, bez kojega nema društvenog razvoja i razvoja demokracije.

Ciljevi Lipe usklađeni su s Ustavom, širim europskim i civilizacijskim načelima i interesima većine građana, što uključuje i članove Ribićeva sindikata, ističe udruga u priopćenju. Među glavnim ciljevima Lipe su manji porezi, a osobito opterećenja rada koja destimuliraju zapošljavanje. To je u izravnom interesu zaposlenih radnika i nezaposlenih koji traže posao, pa je neshvatljivo da se jedan sindikalni čelnik protivi cilju koji je u interesu najširih skupina građana.

Osim toga, Lipa se zalaže za uravnoteženje proračuna, svođenje državnih izdataka u realne okvire i fiskalnu odgovornost, u čemu nema ničeg protuustavnog, a fiskalna stabilnost nužan je uvjet razvoja socijalne države. “Ribić vjerojatno odbija shvatiti da fiskalna nestabilnost i prezaduženost države dugoročno dovodi do ugroze socijalnih funkcija države”, navodi se u priopćenju.

Transparentnost trošenja novca poreznih obveznika radi prekida s neracionalnostima, rentijerstvom i kriminalnim aktivnostima je univerzalni cilj koji je posve u skladu s najšire definiranim ciljevima uređenog građanskog društva. Efikasnost i svrsishodnost trošenja javnog novca služi povećanju javnog dobra, a javno dobro uključuje i mnoge funkcije države, pa je očito da ovdje nema riječi o ukidanju socijalne države, ističe Lipa.

Smanjenje javnog duga radi očuvanja fiskalnih rezervi za buduće generacije osobito je važno jer u Hrvatskoj do sada nije bilo prave rasprave o međugeneracijskoj fiskalnoj odgovornosti. Stoga taj cilj Lipa smatra svojim posebno važnim doprinosom javnom životu i raspravi u Hrvatskoj.

Lipa također podsjeća da je pokrenula inicijative kao što su “Brojač javnog duga”, koji informira građane o stanju zaduženosti države, “Kalkulator” poreznog opterećenja plaća, koji informira građane o raspodjeli njihove zarade, te “Pametna regulativa”, od koje bi koristi mogle imati najšire skupine građana i poduzetnika. “Krajnji cilj Lipe je pokretanje Hrvatske radi ulaganja, zapošljavanja, rasta životnog standarda, zaustavljanja emigracije. Samo se na taj način može stvoriti veći fiskalni kapacitet za financiranje javnih dobara i stvaranje rezervi koje će ostati za buduće generacije. Žao nam je što gospodin Ribić to ne razumije”, stoji u priopćenju.

You may also like