Krivična prijava zbog lažnih bilanci BH-Gasa

Almir Bečarević, bivši direktor BH-Gasa podnio je krivičnu prijavu Kantonalnom Tužilastu Sarajevo i Uredu za reviziju institucija u FBiH, a sve zbog izrade lažnih bilansa BH-Gasa, piše novinska agencija Patria.

Naime, kako se navodi u prijavi Uprava BH-Gasa je lažirala izvještaje kako bi prikrila gubitak ostvaren u 2014. godini. Taj gubitak je anuliran preknjižavanjima u bilansima BH-Gasa odnosno oprihodovanjem sredstava namijenjenih povratu kredita koji je korišten za izgradnju gasovoda Kladanj-Sarajevo. Prijave su podnesene protiv Mirze Sendijarevića, predsjednik uprave BH-Gasa, Harisa Hrnjičića, izvršnog direktora BH-Gasa te članova Nadzornog odbora BH-Gasa i Odbora za reviziju BH-Gasa.

Kako se navodi imenovani su izradili bilans stanja i uspjeha za 2014. godinu, a na te izvještaje su Nadzorni odbor i Odbor za reviziju dali svoju saglasnost. Ovi bilansi sadržavaju neistinite podatke o finansijskom rezultatu za 2014. godinu, a svi navedeni su bili upozoreni putem mailova da će BH-Gas završiti poslovnu 2014. godinu sa negativnim rezultatom i da samo preknjižavanjima u bilansima može ostvariti pozitivan rezultat.

Ovaj rezultat je ostvaren preknjižavanjem odnosno oprihodovanjem (vanredni prihod) kamata sa kursnim razlikama za kredite “B” i “C” i IDA kredita koji su 2012. godine iznosili 7.764.806 KM. Naime u izvještaju stoji da su “obračunate kamate u ranijem periodu i 2012. godini imale za posljedicu povećavanje troškova poslovanja i smanjenje dobiti. Kao i za glavnice kredita, krajem 2012. godine iskazane su pozitivne kursne razlike po osnovu kamata u iznosu od 145.768 KM. Obračunate kamate sa kursnim razlikama za kredite „B“,„C“ i IDA kredit iskazane su na poziciji kratkoročnih obaveza (pasivna vremenska razgraničenja) i na dan 31.12.2012. godine iznose 7.764.806 KM (što je manje za 2.146.790 KM od prethodne godine).

Društvo je kamate obračunavalo po originalnom otplatnom planu kreditora, po kojem je kamatna stopa iznosila 5,79% godišnje (šestomjesečni LIBOR uvećan za pola %) do 2011. godine”. Ova sredstva se odnose na rezervisanja po kreditima za gasovod Kladanj-Sarajevo, a koji su preuzeti od države BiH 1996. godine, Ugovorima o zajmu, i prenijeti na FBiH. Činjenično, BH-Gas nije plaćao ovu obavezu jer nikad nije zaključen Supsidijarni ugovor izmedju BiH, FBiH, BH-Gasa i Sarajevogasa.

Pregovori o ovom preuzimanju kredita su se vodili od 2000. godine kada je Ugovorom o preuzimanju imovine (gasovoda) preuzet i kredit sa Sarajevogasa na BH-Gas. Nikada, a niti postoji takav dokument, država nije oslobodila BH-Gas ovog kredita, ali niti regulisala obavezu koju država plaća odnosno FBiH.

“Samo država BiH može BH-Gas osloboditi ovog kredita. U revizorskom izvještaju, Ureda za reviziju institucija FBiH, konstatovan je ovaj kredit i takođe konstatovano da se isti ne otplaćuje od BH-Gas, ali nikad nije data preporuka da se ovaj kredit isknjizi, a niti da se prestanu rezervisati sredstva za ovaj kredit jer, ponavljam, obaveza postoji. Svojim aktom iz 2012., preciznije nepotpisanim mailom, Federalno ministarstvo finansija je dostavilo kamatni list za navedeni kredit na bazi kojeg je BH-Gas oprihodovao iznos od 2.770.759 KM. Kako tada kamatni list, a sada kredit ne postoji” kaže Bečarević.