INA pripojila Petrol

Jedini dioničar
INA, d.d. kao društvo preuzimatelj i PETROL d.d. kao pripojeno društvo sklopili su dana 21.10.2020. godine Ugovor o pripajanju, koji je predan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci dana 22.10.2020. godine.

Ina je jedini dioničar pripojenog društva te se sukladno odredbi članka 531.st.1.ZTD-a ne saziva glavna skupština društva preuzimatelja radi predmetnog pripajanja.

Dioničari društva preuzimatelja čiji udjeli zajedno dosižu najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva imaju pravo podnijeti Upravi društva preuzimatelja zahtjev za sazivanje Glavne skupštine društva preuzimatelja, koja treba odlučiti o davanju odobrenja za pripajanje, najkasnije u roku od mjesec dana od dana objave ove obavijesti.

You may also like

0 comments