Home Ekonomija HPB ide u dokapitalizaciju

HPB ide u dokapitalizaciju

by admin

Glavna skupština Hrvatske poštanske banke (HPB) u petak je donijela odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitka iz prošle godine te dokapitalizaciji do 550 milijuna kuna javnom ponudom novih redovnih dionica.

Dioničari su donijeli odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića prenesenog gubitka iz poslovanja u 2014. koji je iznosio 195,6 milijuna kuna i formiranja rezervi kapitala. Temeljni kapital HPB-a trenutno iznosi 1,22 milijarde kuna i podijeljen je na 1.107.959 redovnih dionica, nominale 1.100 kuna. Pojednostavljeno smanjenje provest će se smanjenjem nominalnog iznosa dionice s 1.100 kuna na 600 kuna.

Tako bi se temeljni kapital s iznosa od 1,22 milijarde kuna smanjio za 553,98 milijuna kuna, na iznos od 664,77 milijuna kuna. Umanjeni iznos temeljnog kapitala koristit će se za pokriće gubitka iz 2014. u iznosu od 195,67 milijuna kuna, a 358,3 milijuna kuna unijelo bi se u rezerve kapitala. Nakon toga, smanjeni temeljni kapital od 664,7 milijuna kuna, povećat će se do najviše 1,21 milijarde kuna izdavanjem novih redovnih dionica javnom ponudom, ulozima u novcu, uz potpuno isključenje prva prvenstva postojećih dioničara pri upisu.

Povećanje temeljnog kapitala provest će se uplatom u novcu izdavanjem najviše 916.666 novih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600 kuna. Nove dionice će se ponuditi na prodaju u rasponu cijene od 600 do 1.100 kuna za jednu dionicu. Po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu novih dionica u prvom krugu, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Banke utvrditi konačnu cijenu unutar navedenog raspona.

Upis novih dionica provest će se kroz postupak javne ponude upisom i uplatom u dva kruga. Pravo na upis novih dionica u prvom krugu imat će isključivo ulagatelji koji se ne financiraju bilo u cjelini ili djelomično iz državnog proračuna i/ili proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave niti im je osnivač, većinski dioničar ili imatelj većinskog udjela RH ili jedinica lokalne uprave i samouprave (privatni investitori).n  Pravo na upis u drugom krugu imat će Republika Hrvatska, jedinice lokalne uprave i samouprave, tijela državne uprave i pravne osobe kojima je RH osnivač ili imatelj udjela odnosno dionica na koje otpada preko 50 posto temeljnog kapitala.

Vlada je početkom lipnja donijela odluku o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta kojima se osigurava postupak dokapitalizacije HPB-a u iznosu do 550 milijuna kuna. Tom odlukom, u skladu s pravilima o državnim potporama EU, omogućava se privatnim investitorima da sudjeluju u dokapitalizaciji sa značajnim udjelom od najmanje 30 posto. Ministar financija Boris Lalovac je prilikom donošenja odluke o dokapitalizaciji HPB-a objasnio da Vlada ne može izravno uplatiti 550 milijuna kuna, jer bi to bila državna potpora te je Europska komisija zatražila i sudjelovanje privatnih investitora u dokapitalizaciji.

Dioničari HPB-a na skupštini su donijeli i odluku o prijelazu postojećih dionica iz Redovnog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze, na koje bi bile uvrštene i nove dionice te banke, a to bi bilo provedeno nakon uspješno provedene dokapitalizacije.

Related Posts