Dozvoljeno milijun i pol kuna po izbornoj jedinici promidžbe

Milijun i pol kuna, s uračunatim PDV-om, najviše je što se smije potrošiti na izbornu promižbu u jednoj izbornoj jednici po listi ili kandidatu, podsjeća Državno izborno povjerenstvo (DIP) izborne sudionike. Za financiranje promidžbe, izborni sudionici (političke stranke, kandidati, osobe ovlaštene za zastupanje neovisne liste) trebaju otvoriti poseban račun najkasnije s danom podnošenja kandidature.

Promižbu mogu financirati iz vlastitih sredstava i donacija. Donacije u novcu mogu prikupljati samo na posebne račune, najkasnije do ponoći 6. studenoga, dakle do završetka izborne promidžbe. Donacija pravne osobe političkoj stranci u kalendarskoj godine ne smije prelaziti 200 tisuća, odnosno 100 tisuća kuna ako je riječ o neovisnoj listi te kandidatu za zastupnika nacionalnih manjina kojeg su kandidirali birači i manjinske udruge. Najviše 30 tisuća kuna političkoj stranci, odnosno neovisnoj listi i kandidatu za zastupnika manjina mogu donirati fizičke osobe – građani i obrtnici. “Donacije uplaćene na poseban račun za financiranje promidžbe kandidatima političkih stranaka u 2015., ne smatraju se donacijama stranaka te ne ulaze u ukupnu vrijednost donacija koje se smiju dati političkoj stranci u kalendarskoj godini. Donacije uplaćene na središnji račun političke stranke tijekom 2015., neovisno što je navedeno da je donacija dana za kandidata, smatraju se donacijama toj političkoj stranci”, naglašava DIP.

Zabranjeno je primati donacije od stranih država, političkih stranka i tvrtki, državnih tijela, javnih poduzeća, udruga radnika i poslodavaca, anonimnih izvora, posrednika, fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima.

Izborni sudionici dužni su provjeriti dopuštenost svake donacije i nedopuštene prijaviti DIP-u, a primljena sredstva u roku osam dana uplatiti u državni proračun.
Sredstva prikupljena za financiranje izborne promidžbe moraju se namjenski trošiti. Troškovima izborne promidžbe, precizira DIP, smatraju se troškovi roba i usluga koji se koriste za izborne promidžbe koja počinje danom objave zbirnih lista izbornih jedinica, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora.

DIP podsjeća izborne sudionike da su obvezni izvijestiti ga o donacijama i troškovima. Sedam dana prije izbora, zaključno do 31. listopada dužni su dostaviti mu izvješće o primljenim donacijama. Popunjava se jedan obrazac za sve izborne jedinice neovisno u koliko ih se kandidira. U obrazac IZ-DP unose se samo donacije pravnih i fizičkih osoba, a ne vlastita sredstva političke stranke, napominje DIP. Zaključno do 31. listopada DIP-u se moraju dostaviti i (preliminarna) izvješća o troškovima promidžbe, za svaku se izbornu jedinicu popunjava poseban obrazac. Financijski izvještaj o financiranju promidžbe, izborni su sudionici dužni dostaviti zaključno do 8. prosinca 2015. godine.

Izvješća te financijski izvještaj DIP-u se dostavljaju u papirnatom i elektroničkom obliku na CD-u ili USB-u osobno ili putem pošte. Ta izvješća izborni sudionici moraju objaviti i na svojim web stranicama ili putem dnevnog tiska kako bi zainteresirana javnost imala uvid u njih. Ako netko od izbornih sudionika prekrši zakonska pravila o financiranju promižbe može biti administrativno i prekršajno sankcioniran, novčanim kaznama, potpunim ili djelomičnim gubitkom prava na naknadu izbornih troškova i sl. Osim toga, DIP će o u utvrđenim povredama zakona obavijestiti Državno odvjetništvo.

O zakonitoj provedbi parlamentarnih izbora brinut će ukupno 3.402 člana stalnih sastava izbornih povjerenstava u općinama, gradovima i jedanest izbornih jedinica. Državno izborno povjerenstvo (DIP) imenovalo je stalne sastave povjerenstava jedanaest izbornih jednica (I.-X., te XII., manjinske), a ta će povjerenstva imenovati 556 općinskih i gradskih izbornih povjerenstva.

Za XI. jedinicu u kojoj bira ‘dijaspora’ odnosno hrvatski državljani bez prebivališta u Hrvatskoj, povjerenstvo se ne imenuje, taj posao obavlja DIP. Izborna povjerenstava imaju po šest članova: predsjednika i dva člana te njihove zamjenike, dakle na razini općina i gradova u stalnim je sastavima 3.336 ljudi. Kad se tome doda i 66 članova povjerenstava u 11 izbornih jedinica dolazi se do brojke od 3.402 člana.

Povjerenstva izbornih jednica brinu za zakonitu provedbu izbora na svom području, imenuju niža, dakle gradska i općinska povjerenstva, biračke odbore, određuju biračka mjesta, odrađuju sve tehničke poslove za izbore, prikupljaju i zbrajaju rezultate glasovanja i dostavljaju ih DIP-u.

You may also like