Crna Gora odbila zakon o CHF

Podgorica – Iz Vlade nije objašnjeno kako je, prije dvije godine, u sličnoj situaciji pomogla privatnicima u KAP-u i Željezari kada je platila garancije vrijedne 130 miliona eura.

Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici dala negativno mišljenjenje na Predlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure, koji je predložio Demokratski front. U odluci se navodi da  država ne treba da iz sredstava poreskih obveznika, preuzima dio rizika i plaća obaveze pojedinih lica, koja su svojom odlukom došla u tešku finansijsku situaciju. Iz Vlade nije objašnjeno kako je, prije dvije godine, u sličnoj situaciji pomogla privatnicima u KAP-u i Željezari kada je platila grancije vrijedne 130 miliona eura. U obimno sročenom mišljenju su taksativno navedeni svi segmenti ovakve odluke.

Obuhvat zaštite klijenata: Predloženi zakon obuhvata rješavanje poblema klijenata banke, koji u ovom trenutku imaju kreditu obavezu po kreditima sa valutnom klauzulom u švajcarskim kreditima (CHF) koju treba da ispunjavaju direktno prema banci.

“Zakonom nijesu obuhvaćena lica za koja je banka svoja potraživanja prenijela na druga lica (faktoring kompanije), pa bi prihvatanje ovog zakonskog teksta dovelo u neravnopravan položaj tu kategoriju dužnika u odnosu na klijente čije kredite banka i dalje ima u svom kreditnom portfoliu. Takođe, treba imati u vidu i zaštitu klijenata koji, nakon velikog rasta kursa CHF, nijesu mogli da dalje uredno servisiraju kredit, a kašnjenje u otplati je rezultiralo raskidom ugovora i odgovararajućim postupkom prinudne naplate duga od strane banke. Iz navedenog proizilazi da Predlog zakona ne rješava probleme svih korisnika kredita sa valutnom klauzulom”, navodi se u mišljenju.

Kursne razlike: Predlogom zakona se predlaže ravnomjerno snošenje negativnih efekata rasta kursa CHF između banke, korisnika kredita i države. “U ovom trenutku nije poznat iznos kursnih razlika koji bi bio obračunat korišćenjem modela iz predloženog zakona, pa to predloženi zakon čini neprimjenjivim i, stoga, neprihvatljivim u ovom trenutku”, piše u mišljenju.

Obaveza države: Imajući u vidu predlog da država snosi određeni iznos negativnih kursnih razlika, nije jasno iz kojih razloga se predlaže ovakvo rješenje, s obzirom da, kako je naprijed navedeno, rast kursa švajcarskog franka (CHF) u odnosu na EUR bitnije ne utiče na kretanja ekonomskog i privrednog rasta u Crnoj Gori, niti ima negativne posljedice na finansijsku stabilnost. Pored toga, usvajanje ovakvog rješenja je neprihvatljivo izrazloga što država ne treba da iz sredstava poreskih obveznika preuzima dio rizika i plaća obaveze pojedinih lica koja su svojom odlukom došla u tešku finansijsku situaciju. Predloženo rješenje predstavlja favorizovanje korisnika kredita sa valutnom klauzulom u odnosu na druga lica koja su na neki drugi način dospjela u tešku finansijsku situaciju, što ovaj zakon čini neprihvatljivim.  Uređivanje budućih odnosa klijenata i banke, konstatuje se u mišljenju.

Pozicija banke: Sa aspekta buduće pozicije banke, treba imati u vidu činjenicu da će se, u slučaju ukidanja valutne klauzule, kod banke pojaviti otvorena neto pozicija u CHF znatno viša od propisane, koju će banka morati da u kratkom roku svede u propisane okvire, pa je potrebno izvršiti analizu finansijskih efekata tog usklađivanja i cijeniti tu činjenicu prilikom definisanja buduće kamatne stope.

Status klijenata koji su pokrenuli sudski spor: Značajan broj klijenata je pokrenuo sudski postupak protiv banke i taj je postupak u toku. Predloženim zakonom se ne definišu rokovi za izjašnjavanje klijenata o prihvatanju ili neprihvatanju novih uslova, niti posljedice nepotpisivanja ugovora po novim uslovima. Imajući u vidu istaknuto, mišljenja smo da ne treba prihvatiti Predlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima (CHF) u eure (EUR), zaključuje se u mišljenju,

You may also like