Centri za socijalnu skrb će s početkom listopada po službenoj dužnosti pokretati postupke za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenta, prijedlog je amandmana na izmjene Zakona o socijalnoj skrbi koji je Vlada usvojila na telefonskoj sjednici u srijedu.

Prema Vladinom amandmanu, nadležni centri za socijalnu skrb od 1. listopada ove godine po službenoj će dužnosti pokretati postupak za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata za sve osobe koje su na taj dan evidentirane kao korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici pomoći za uzdržavanje te korisnici osobne invalidnine a koji nisu članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade. Tim osobama ti će centri rješenjem priznati pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata.

Naime, prijedlogom izmjena Zakona o socijalnoj skrbi bilo je predviđeno da se pravo na naknadu za ugrožene kupce energenata priznaje na zahtjev osobe koja ispunjava kriterije za stjecanje tog statusa, pa Vlada amandmanom predlaže pojednostavljenje postupka.

Budući da se očekuje izniman priljev zahtjeva za ostvarivanje tog prava u prvih nekoliko dana od stupanja na snagu Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava, odnosno počevši od 1. listopada, potrebno je omogućiti da nadležni centri za socijalnu skrb po službenoj dužnosti pokrenu postupak za priznanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata te odluče o priznavanju tog prava.

To je potrebno radi administrativnog rasterećenja centara za socijalnu skrb te kako bi se omogućilo da korisnici zajamčene minimalne naknade i korisnici osobne invalidnine, kojima su već priznata ta prava, čim prije ostvare pravo na subvencioniranje troškova električne energije, obrazlažu iz Vlade. Inače, sama će Uredba stupiti na snagu 1. listopada. Prema toj Uredbi kućanstva će na cijenu električne energije plaćati solidarnu naknadu od tri lipe po kilovatsatu, čime će se financirati energija za kućanstva iz kategorije ugroženih kupaca.

Vlada je sa četiri amandmana reagirala i na prijedlog novog zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. S tri amandmana (na članke 37., 40 i 43.) predložila je brisanje odredbi kojima je bilo predviđeno da se operator tržišta električne energije bavi i prodajom jamstva podrijetla električne energije, a iz Vlade objašnjavaju kako je drugim propisima i europskim pravilima definirano da je tijelo za izdavanje jamstava podrijetla nadležno samo za izdavanje i vođenje registra, dok mu je izričito zabranjena trgovina jamstvima podrijetla.

Vlada amandmanom reagira i na prekršajne odredbe (članak 48. stavak 1. točka 12) i to vezano za referentnu cijenu i predlaže njezino smanjenje s 0,53 kune po kilovatsatu (kn/kWh) na 0,42 kune po kWh. Naime, bilo je predviđeno da se novčanom kaznom od tisuću do 50 tisuća kuna kazni za prekršaj fizička osoba, odnosno fizička osoba koja je elektroenergetski subjekt i ako kao opskrbljivač električne energije ne preuzme od operatora tržišta električne energije struju isporučenu od povlaštenih proizvođača do 31. prosinca 2016., sukladno udjelu tog opskrbljivača na tržištu, i to po reguliranoj cijeni od 0,53 kn/kWh, dok amandman predviđa smanjenje te cijene na 0,42 kn/kWh.

Time se, kako se objašnjava, prati dinamika tržišnih okolnosti i razvoja tehnologija u obnovljivim izvorima energije te opći trendovi pada kako proizvodnih, tako i cijena tehnologije u obnovljivim izvorima energije pa je utvrđena potreba za usklađivanjem referentne cijene i na tržištu Hrvatske.

Related Posts