Pogledajte kako se političke stranke odnose prema ekonomskoj slobodi

Politički kompas nas informira kako se stranke odnose prema ekonomskoj slobodi. Zato su Centar za javne politike i ekonomske analize te Lipa – udruga poreznih obveznika poslali poziv političkim opcijama da ispune Politički kompas.

Sve političke opcije su mogle ocijeniti svoje stavove gdje postoje jasne alternative za smjer javne politike i odnos prema ekonomskoj slobodi. To su učinili Pametno, HKS, BM365 i Most. HDZ i Narodna koalicija (SDP, HNS, HSS, HSU) nisu dostavili odgovore. CEA i Lipa su potom provjerile sukladnost dostavljenih odgovora političkih opcija u odnosu na programe i stavove (kao i iskustva vladanja), ne samo za opcije koje nisu dostavile odgovore, već i za sve ostale opcije. Političke opcije su grupirane ovisno o tome da li je program pojedinačni ili koalicijski.

POLITIČKI KOMPAS ocjenjuje političke opcije od 1 do 2. Tim redoslijedom su prema skoru i poredane. Ocjena 1 predstavlja pozitivan stav politike prema ekonomskoj slobodi, a 2 znači sklonost državnim intervencijama u ekonomske slobode. 1,5 je stav koji govori o srednjem ili umjerenijem rješenju.

CEA-Lipa žele potaknuti političke opcije da zbog interesa demokracije razmišljaju, planiraju, dizajniraju i provode javne politike koje pružaju rješenja za ključne izazove hrvatskih građana. Dosta nam je politikantskih prepucavanja bez sadržaja. Stoga tražimo rješenje da svaka opcija definira svoju ideološku orijentaciju i razvije vlastiti politički pristup.

CEA i Lipa su pitanja u velikoj mjeri dizajnirali prema metodologiji ekonomske slobode partnerskog Fraser Instituta. Pritom je primijenjen politološki pristup za dizajn mogućih orijentacija i alternativa javnih politika. Opcije se ocjenjuju u odnosu za ekonomsku politiku, uzimajući u obzir ključne izazove hrvatskog gospodarstva za strukturne reforme.

Ekonomska sloboda znači da stvaratelji vrijednosti traže manju potrošnju države kako bi se smanjivali deficit i javni dug, te zatim i porezi. Novac treba biti stabilan, a monetarna politika neovisna od izvršne vlasti, kao i kreditno tržište. Država se treba osloboditi vlasničke i upravljačke kontrole nad što više poduzeća i nekretnina. Javna uprava mora odgovarati potrebama onih koji ju financiraju. Regulativa za poslovanje treba biti što jednostavnija uz mali administrativni trošak.

Ukupni politički skor: Pametno 1,1, HKS 1,2, Most 1,5, HDZ 1,6, BM365 1,7, Narodna koalicija (SDP, HNS, HSS, HSU) 1,8

Potrošnja države: Kakav je odnos prema pojedinim segmentima državnih rashoda? Treba li rezati državu? Smije li postojati zadnja „linija obrane“? Što sa subvencijama i javnim investicijama? Pametno 1,0, HKS 1,2, Most 1,7, BM365 1,7, Narodna koalicija (SDP, HNS, HSS, HSU) 2,0, HDZ 2,0

Porezi: Treba li smanjivati porez na dobit, dohodak i PDV? Treba li uvesti porez na nekretnine? Trebaju li novi porezi? Pametno 1,2, Most 1,4, HKS 1,5, HDZ 1,5, BM365 1,6, Narodna koalicija (SDP, HNS, HSS, HSU) 1,8

Deficit: Treba li snižavati deficit i javni dug? Pametno 1,0, HKS 1,0, Most 1,8, BM365 2,0, HDZ 2,0, Narodna koalicija (SDP, HNS, HSS, HSU) 2,0

Novac: Treba li zadržati stabilnu monetarnu politiku? Treba li se država uplitati u određivanje kamatnih stopi na tržištu? Pametno 1,0, HKS 1,0, HDZ 1,5, Narodna koalicija (SDP, HNS, HSS, HSU) 1,5, BM365 1,8, Most 2,0

Upravljanje: Treba li obrazovne i zdravstvene usluge financirati vaučerima ili kao do sada? Treba li nastaviti s privatizacijom? Smije li država posezati u II. mirovinski stup? Treba li ocjenjivanje službenika biti od korisnika javnih usluga? HKS 1,1, Pametno 1,2, Most 1,2, BM365 1,7, HDZ 1,9, Narodna koalicija (SDP, HNS, HSS, HSU) 1,9

Regulativa: Treba li država manje regulirati tržište i deregulirati poduzetničku inicijativu? Treba li smanjivati administrativne troškove, razne zahtjeve i dozvole kroz sveobuhvatnu regulatornu reformu? Treba li nastaviti s liberalizacijom tržišta usluga i uklanjati prepreke konkurenciji? Treba li se ograničavati slobodu trgovine i kreditno tržište? Treba li osnivanje poduzeća biti oslobođeno javnobilježničke ovjere? Treba li Zakon o radu vrijediti jednako za sve radnike? Pametno 1,0, HKS 1,2, Most 1,3, HDZ 1,7, BM365 1,8, Narodna koalicija (SDP, HNS, HSS, HSU) 1,8