Ovo je kratki pregled Nacionalnog programa reformi

Vlada je usvojila Nacionalni program reformi 2016. na sjednici održanoj 28. travnja 2016. godine. Nacionalni program reformi 2016. rezultat je usklađivanja gospodarske politike i strukturnih reformi s preporukama Europske komisije za povećanje konkurentnosti i rasta hrvatskog gospodarstva. Reformske javne politike dizajnirane slijedom Izvješća za Hrvatsku 2016. – S detaljnim preispitivanjem sprječavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža.

Nacionalni program reformi 2016. je, uz reformske mjere u nizu područja i javnih politika, definirao reformu poslovnog i investicijskog okruženja kao jedan od prioriteta za povećanje konkurentnosti i rasta hrvatskog gospodarstva. Reformu kojom se želi smanjiti trošak regulative za poslovanje i ukloniti prepreke slobodnijem tržištu usluga koordinirat će Ministarstvo gospodarstva putem vladine međuresorne Radne skupine za poslovnu klimu i investicije, odnosno s uredom predsjednika Vlade zaduženim za Europski semestar.

Smanjivanjem administrativnog i parafiskalnog opterećenja gospodarstva te uklanjanjem regulatornih prepreka tržištu usluga i privatnim investitorima potaknut će se lakše poslovanje i zapošljavanje u Hrvatskoj, sukladno pravilima o slobodi unutarnjeg tržišta EU i EU politici za pametnu regulativu. Nastavlja se liberalizacija tržišta usluga sukladno EU pravila o slobodi unutarnjeg tržišta usluga. Pod vodstvom Ministarstva gospodarstva i uz ključnu podršku Vlade, osnažuje se horizontalna koordinacija međuresorsnog poticanja uklanjanja prepreka i opterećenja poslovanju. Nastavlja se mjerenje administrativnog opterećenja gospodarstva odnosno troška regulative za poslovno okruženje. Primjenom Standard Cost Model (SCM) metodologije mjeriti će i potom smanjivati vremenski i financijski teret regulative za poslovni sektor za minimalno 20% do kraja 2016. u 7 područja, te minimalno 25% do u ostalim područjima poslovnog okruženja do lipnja 2018.

Lakši uvjeti poslovanja i bolja investicijska klima, postići će se kroz sljedeće ključne reformske mjere čiju provedbu koordinira i potiče Ministarstvo gospodarstva:

 1. Uklanjanje regulatornih i administrativnih prepreka i opterećenja poslovanju i investicijama
 2. Mjerenje administrativnog opterećenja gospodarstva Standard Cost Model (SCM) metodologijom, odnosno administrativno rasterećenje za minimalno 20% do 25%
 3. Nastavak liberalizacije i reforme tržišta usluga, s naglaskom na sektor profesionalnih i poslovnih usluga
 4. Razvoj elektroničkih postupaka za pokretanje i obavljanje poslovanja putem Jedinstvene kontaktne točke
 5. Daljnje smanjenje i ukidanje neporeznih davanja
 6. Reforma javne nabave kroz pojednostavljenje i digitalizaciju
 • Uklanjanje prepreka poslovanju i investitorima

Do lipnja 2016. pokreće se Radna skupina za poslovnu klimu i investicije kao središnje tijelo za dijalog s poslovnim sektorom, prikupljanje informacija o preprekama poslovnom sektoru i horizontalnu koordinaciju međuresornog poticanja uklanjanja ili smanjenja istih. Radna skupina će usvajati godišnje akcijske planove za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva. Akcijski planovi sadržavat će mjere za uklanjanje svih vrsta prepreka i opterećenja za gospodarstvo, uključujući i mjere (1) predložene kao rezultat primjene i proširenja Standard Cost Model (SCM) mjerenja, (2) za povećanje lakoće poslovanja (Doing Business), (3) za smanjenje regulatorne restriktivnosti tržišta/gospodarstva (OECD Product Market Regulation) i (4) za EU reformu tržišta usluga i reguliranih profesija.

 • Barem 20% niži administrativni trošak poslovanja u 7 regulatornih područja do kraja 2016.

Cilj Vlade je smanjiti administrativno opterećenje gospodarstva za minimalno 20% do kraja 2016. u području pokretanja poslovanja trgovačkog društva i obrta, zaštite na radu, zdravstvenih i sanitarnih uvjeta te energetske učinkovitosti u gradnji, te dodatno u području trgovine i posredovanja u prometu nekretnina, slijedom primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje navedenih područja.

 • Barem 25% niži administrativni trošak poslovanja u bitnim regulatornim područjima do lipnja 2018.

U lipnju 2016. Vlada će također donijeti odluku o proširenju SCM mjerenja na cijelu postojeću regulativu u području gospodarstva. Slijedom provedenog SCM mjerenja će se provesti smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva do lipnja 2018. za minimalno 25%. SCM metoda se integrira u procjene učinaka novih zakona koje će biti sve učestalije kao obveza pažljivog donošenja zakona. Uklanjanjem regulatornih prepreka investicijama i smanjenjem administrativnog opterećenja lakšem poslovanju na unutarnjem tržištu oslobađa se kapital potreban za otvaranje radnih mjesta, investicije, izvoz i razvoj inovacija. Doprinos godišnjem rastu BDP-a, pogotovo investicija, može biti i veći od 2 postotna boda, izravno oviseći o stupnju administrativnog rasterećenja i broju uklonjenih regulatornih prepreka.

 • Uklanjanje glavnih prepreka tržištu profesionalnih i poslovnih usluga

Sukladno EU pravilima slobode unutarnjeg tržišta Ministarstvo gospodarstva međuresorno potiče uklanjanje preostalih regulatornih prepreka lakšem pristupu tržištu uslugama, prije svega onih koje su protivne EU Direktivi o uslugama. Prioritet je reforma sektora profesionalnih i poslovnih usluga, odnosno reguliranih profesija. Tako će se u Akcijskom planu za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva do kraja 2016. definirati obveza izmjene zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju tržište usluga revizora, poreznih savjetnika, računovođa, odvjetnika i auto-škola. Liberalizacija tržišta usluga ima pozitivan učinak na sniženje cijena i povećanje kvalitete za potrošače te povećanje efikasnosti poslovanja uslijed većeg tržišnog natjecanja, a smanjenjem administrativnog opterećenja za pristup tržištu usluga povećat će se poslovne prilike, uključujući prilike za slobodan razvoj novih vrsta usluga, novih poslovnih modela i digitalnih platformi.

 • E-osnivanje poduzeća i dobivanje dozvola za obavljanje uslužnih djelatnosti – do kraja 2016.

Temeljem odluke Vlade, koja će biti donesena u svibnju, nadležna tijela obvezat će se na razvoj elektroničkih postupaka za jednostavno online pokretanje poslovanja i dobivanje dozvola za obavljanje uslužnih djelatnosti, sukladno Zakonu o uslugama. Tako će, do kraja 2016., biti omogućeno elektroničko osnivanje d.o.o. i j.d.o.o. kao i revidiranje upisa djelatnosti. Od početka 2017. godine će biti dostupan i cjelokupni elektronički postupak registracije poslovanja. U okviru Centra unutarnjeg tržišta EU cut.hr, razvija se elektronička Jedinstvena kontaktna točka za usluge psc.hr kao portal koji objedinjava ključne informacije o uvjetima započinjanja poslovanja na tržištu usluga te nudi poveznice na elektroničke postupke za lakšu registraciju poslovnog nastana i ishođenje dokumentacije za obavljanje uslužnih djelatnosti. Provodit će se i EU načelo “once-only” prema kojemu nadležna tijela ne smiju isti podatak tražiti od poslovnih subjekata više od jednom, već iste interoperabilno razmjenjivati. Pojednostavljenjem pokretanja poslovanja smanjit će se visoka razina administrativnog opterećenja te osigurati jednostavniji, brži i jeftiniji pristup tržištu. Integriranjem informacija o regulatornim uvjetima i razvojem elektroničkih postupaka za započinjanje uslužne djelatnosti, i za okvirno 80% se skraćuje vrijeme potrebno za prikupljanje potrebnih informacija kao i administrativne radnje za započinjanje poslovanja na tržištu usluga.

 • Parafiskalno rasterećenje za barem 330 milijuna kuna do kraja 2016.

Daljnje smanjenje i ukidanje parafiskalnih nameta provest će se za minimalno 0,1% vrijednosti BDP-a (oko 330 milijuna kuna).

 • E-nabava

Značajan iskorak u pogledu olakšavanja poslovanja u 2016. predstavljat će i reforma javne nabave. Bitna odrednica reforme javne nabave bit će i uvođenje elektroničke dostave ponuda (e-nabava), Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD) do lipnja 2017. te povezivanje ključnih javnih registara sa sustavom Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) do rujna 2017. Uvodi se kriterij ekonomski najpovoljnije ponude umjesto najniže cijene. Reforma javne nabave potaknut će povećanje efikasnosti poslovnog sektora zbog smanjenja administrativnih troškova postupaka nabave odnosno uvođenje e-nabave. Time će se potaknuti sudjelovanje većeg broja poslovnih subjekata, tržišno natjecanje i racionalnije trošenje javnog novca.

Ojačati strateško planiranje i koordinaciju politika te poboljšati kvalitetu zakonodavnog planiranja

Poboljšanje zakonodavnog planiranja – mehanizam praćenja izvršenja Godišnjeg plana normativnih aktivnosti što jamči predvidljivost promjene zakonodavnog okvira i stabilizaciju zakonodavstva.

Jačanje sustava procjene učinaka propisa – Promjena zakonodavnog okvira procjene učinaka propisa s ciljem pojednostavljenja postupka; Uvesti SME test kao sastavni dio procjene učinaka propisa, nakon što Ministarstvo poduzetništva i obrta utvrdi i razradi posebnim propisom SME test kao i njegovu obveznu primjenu; Izrada i nadogradnja edukacijskog programa iz područja procjene učinaka propisa koji će se odvijati u Državnoj školi za javnu upravu; Postupak ex-ante procjene učinaka propisa pojednostavljen je i usklađen s zakonodavnim postupkom te nadograđen uključivanjem elemenata iz SCM metodologije.

Proces pripreme strateških planova staviti u funkciju bolje pripreme Nacionalnog programa reformi i Programa konvergencije te povezati definiranje ciljeve direktno s proračunom; Iskoristiti rezultate uspješnosti ispunjenja strateških ciljeva u prethodnom razdoblju u pripremi proračuna; Osnovati jedinicu za strateško planiranje i osigurati kapacitete za provođenje strateških ciljeva u ministarstvima

 Ostale mjere:

Pored navedenih mjera, Vlada je kroz Nacionalni program reformi donijela niz mjera i javnih politika koje imaju izravno i neizravni utjecaj na povećanje konkurentnosti i rasta gospodarstva kao dijela unutarnjeg tržišta EU. Provodit će se i umjerena kontrola deficita, javnog duga i državne potrošnje, uključujući umjerenu razinu racionalizacije mirovinskog i zdravstvenog sustava, kolektivnih ugovora i plaća, administracije i materijalnih troškova. Digitalizacija javne uprave s brzim e-uslugama i povezanim podacima bitno će ubrzati zasad spore procese. Planira se povećanje kvalitete ljudskih resursa u javnoj upravi. Najavljene su promjene u pravosuđu, zemljišnih knjiga i katastra. Pokreću se određeni privatizacijski procesi, premda bi uvijek moglo biti i ambicioznije. Nastavlja se već započeta kurikularna reforma od odnosno prilagodba obrazovanja i vještina tržištu rada. Poticat će se povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj i niz drugih mjera.

Nacionalni program reformi 2015. dao je prve naznake da se kreće o reformske procese u određenim područjima. Ipak, bila je to zadnja godinama mandata koji je trajao 4 godine. Bitno je da se provedba reformskih mjera iz 2015. nastavila, odnosno kontinuitet je osiguran. Istovremeno, dodane su nove mjere s mnogo ambicioznijom agendom.Godinama se očekivao ambiciozan program reformi. Dugo je vremena trebalo da se uspostavi integracija javnih politika i strukturnih reformi pri samom vrhu Vlade. Ovaj program reformi je vrlo precizno detektirao odgovore na ključne izazove jačanja konkurentnosti Hrvatske, s jasnim rokovima, nadležnostima i provedbenim procesima.

Unaprijediti prostorno planiranje i sustav zemljišnih knjiga

Razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) – Uspostava i vođenje informacijskog sustava za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja te izrade izvješća o stanju u prostoru; nastavak izgradnje sustava koji se sastoji od više modula koji su pojedinačne aplikacije (eDozvola, eKatalog, ePlanovi, eNekretnine, eArhiv, eInspekcija i dr.) i geoportala za prikaz prostornih slojeva iz pojedinih modula i vanjskih izvora; napraviti reinžinjering sustava eDozvola radi poboljšanja postojećih funkcionalnosti, aplikaciju prilagoditi sustavu e-Građani; Uspostava Informacijskog sustava tržišta nekretnina – eNekretnine;

Stvaranje zemljišnoknjižnog sustava koji osigurava pravnu sigurnost u prometu nekretninama.

Dovršetkom uspostave informacijskog sustava i daljnjeg razvoja (Projekt Upravljanje zemljišnim podacima OPKK) će se uvesti sastavljanje isprava i podnošenje prijedloga isključivo u digitalnom obliku putem odvjetnika i javnih bilježnika, pojednostaviti zemljišnoknjižni postupci, posebno osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga i pojedinačno preoblikovanje, omogućiti hitni upisi, proširiti ovlaštenja sudskih službenika, rasteretiti sudovi od određenih poslova, pojednostaviti postupci izvlaštenja i tako osigurati usklađenost katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka sa stvarnim stanjem. Izjednačavanje cijene izdavanja zemljišnoknjižnih izvadaka te uvođenje obveze svih javnih bilježnika i odvjetnika na njihovo izdavanje omogućit će da minimalno 75 zemljišnoknjižnih referenata, od njih 100 koji izdaju zemljišnoknjižne izvatke, obavljaju druge radnje i poslove u zemljišnoknjižnim postupcima.

Objedinjavanje zemljišnih knjiga i katastra

Učinkovito upravljanje prostornim podacima postupkom digitalizacije prostorno-planske dokumentacije.
Bolji pregled nad stanjem u prostoru. Veća kvaliteta, koordinacija i racionalizacija sustava za vođenje postupaka izdavanja akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva. Učinkovitija provedba upravnih postupaka i brže izdavanje akata te transparentno postupanje, što pozitivno utječe na investicijsku klimu i poslovno okruženje. Istinitost zemljišnih knjiga potaknut će investicijsko okruženje i osigurati temelje za širu reformu oporezivanja nekretnina.

racionalizacija javne uprave

Cjelovito uređenje sustava javne uprave u cilju smanjenja fragmentiranosti i povećanja transparentnosti rada – Transparentno (1) zakonski urediti sustav javne uprave po funkcionalnom kriteriju, (2) smanjiti broj organizacijskih oblika na razini središnjih tijela državne uprave, (3) dosljedno razgraničiti nadležnosti za obavljanje upravnih funkcija i poslova između ministarstava i ureda državne uprave i utvrditi kriterije za prijenos javnih ovlasti te (4) cjelovito urediti sustav agencija.

Definiranje zajedničkih kriterija za unutarnje ustrojstvo središnjih i područnih tijela državne uprave.

Smanjiti broj agencija

Smanjiti broj područnih jedinica središnjih tijela državne uprave koja obavljaju inspekcijske poslove i prvostupanjske upravne postupke za najmanje 20 % u odnosu na postojeći broj (1072) njihovim pripajanjem uredima državne uprave u županijama

Utvrditi optimalni model organizacije lokalne i područne samouprave sa stajališta dostupnosti, kvalitete i cijene usluga, financijske učinkovitosti sustava

Uspostavljen je temelj za daljnju sustavnu reorganizaciju i racionalizaciju državne uprave, standardizaciju unutarnjeg ustroja tijela državne uprave, poslovnih procesa i uspostavu sustava upravljanja kvalitetom u javnoj upravi, njegova će primjena dovesti do značajnih ušteda a ubrzanim i pojednostavljenim postupkom te pravnom sigurnošću smanjiti troškovi usluga za građane i poduzetnike te doprinijeti stvaranju poticajne poslovne klime. Stvorene pretpostavke za cjelovito i sustavno prenošenje prvostupanjskih upravnih i inspekcijskih poslova sa razine ministarstava na urede državne uprave u županijama. Povećani kapaciteti središnjih tijela za razvoj javnih politika, strategija i izrade standarda kvalitete usluga te jačanje koordinacije i nadzora nad provedbom politika, strategija i propisa. Definirani kriteriji za osnivanje i rad agencija temeljem kojih će se pristupiti daljnjoj racionalizaciji i koji će spriječiti nepotrebno osnivanje novih agencija u budućnosti. Smanjivanje fragmentacije sustava javne uprave, jačanje kapaciteta agencija i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima te povećanje učinkovitosti njihovog rada – ubrzano donošenje odluka i kvalitetnije pružanje usluga te smanjenje troškova rada javne uprave. Pripajanjem područnih jedinica smanjit će se fragmentiranost državne uprave i osigurat će se brže i učinkovitije postupanje države prema građanima. Uspostaviti standarde u internoj organizaciji javne uprave. Zbog manjeg broja područnih jedinica smanjit će se i jedinični troškovi poslovanja službenika. Također, zbog prenošenja ovlasti rješavanja predmeta u prvom stupnju sa ministarstava na urede državne uprave rasteretit će se rad ministarstava što će državnim službenicima u ministarstvima ostaviti prostor za kreiranje javnih politika i uspostavu standarda kvaliteta.

Poboljšati upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi i JAVNIM SLUŽBAMA

Revidiranje sustava određivanja plaća i uređenje sustava plaća u javnoj upravi i javnim službama – jedinstveni kompetencijski okvir za klasifikaciju i sistematizaciju radnih mjesta državnih službenika i namještenika;

Kao osnova za izradu novog sustava plaća u javnom sektoru potrebno je:

 • Analizirati postojeća radna mjesta i utvrditi katalog radnih mjesta
 • Na temelju izmjene standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta provesti novo vrednovanje i utvrditi novu sistematizaciju radnih mjesta.
 • Utvrditi jedinstvene kriterije za određivanje cijene radnog mjesta te na temelju vrednovanja sličnih i usporedivih radnih mjesta s tržišnim utvrditi vrijednost radnog mjesta te predložiti jedinstvene koeficijente složenosti poslova
 • Izmijeniti sustav ocjenjivanja kao temelja za praćenje učinkovitosti rada i stimulaciju i /ili penalizaciju državnih i javnih službenika

Uspostaviti sustav upravljanja ljudskim potencijalima zaposlenih u lokalnoj i regionalnoj upravi na istovjetan način kao u državnoj i javnim službama.

Uvodi se jedinstveni sustav praćenja i upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi, koji obuhvaća kvalitetan klasifikacijski sustav, uveden transparentan i objektivan sustav zapošljavanja utemeljen na kompetencijama i stimulativan i pravedan sustav nagrađivanja i napredovanja temeljen na objektivnoj ocjeni radne učinkovitosti i kvalitete rada zaposlenika.

Izgradnja sustava središnje koordinacije u kolektivnim pregovorima u javnoj upravi – donošenjem Smjernica za sklapanje kolektivnih ugovora.

Smanjenje materijalnih troškova korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije (uštede od minimalno 500 milijuna kn godišnje).

Povećati kvalitetu i informatizaciju javnih usluga – Nastavak širenja sustava e-Građani i implementacija sustava e-Poslovanje; Implementacija odredbi Uredbe eIDAS; Izgradnja Centra dijeljenih usluga (CDU) s ciljem pružanja usluga zajedničkih poslovnih rješenja i zajedničkih IT usluga svim korisnicima putem IT rješenja u »oblaku«; Stvaranje poticajnog okruženja za otvaranje skupova podataka za ponovno korištenje na Portalu otvorenih podataka

Podizanje kvalitete javnih e –usluga za građane i gospodarstvo. Online povezivanje tijela javne uprave omogućit će racionalno korištenje postojećih resursa i osiguranje institucionalnog pamćenja. Razvojem novih elektroničkih usluga temeljenih na otvorenim podacima te razvojem tržišta otvorenih podataka građanima i privatnom sektoru olakšat će se stvaranje nove vrijednosti i proizvoda uz transparentan i ograničeni trošak te otvaranje novih radnih mjesta.

Unaprijediti rad sudova

Ujednačavanje sudske prakse – Stvaranjem učinkovitog pravosudnog sustava osigurat će se jedinstvena primjena zakona, ravnopravnost i jednakost svih građana u parničnim i izvanparničnim postupcima.

Ujednačena sudska praksa povećat će kvalitetu pravosudnog sustava i osigurati pravnu sigurnost investitora.

Daljnje racionalizacije mreže sudova preraspodijelit će se ljudski resursi, te će se reorganizirati rad sudova kako bi se smanjilo vrijeme i troškovi obrade sudskih predmeta. Reorganizacija rada provest će se osiguranjem koordinacija pravosudnih tijela te će se revidirati i osigurati djelotvornost prioritetnih postupaka.

Reorganizacija rada sudova poboljšat će učinkovitost pravosudnog sustava smanjenjem vremena i troškova obrade sudskih predmeta

Smanjenje trajanja sudskih postupaka, broja neriješenih predmeta i priliva novih predmeta – Pojednostavljenje postupaka i proširenje ovlaštenja sudskih savjetnika te poticanje alternativnog načina rješavanja sporova kao i uvođenje informacijskog sustava na sudove doprinijet će povećanju povjerenja građana u sudove i učinkovitosti sudova u cjelini. Brzi sudski postupci osigurat će stvaranje okruženja koje potiče razvoj.

 POBOLJŠATI UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA I FISKALNU KONSOLIDACIJU

Poboljšati upravljanje javnim dugom

Poboljšati proračunsko planiranje i kontrolu rashoda državnog proračuna

Smjernice za uspostavu standardnih materijalnih troškova kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

Utvrditi godišnju obvezu provedbe ex-post evaluacije učinaka odabranih programa/aktivnosti u državnom proračunu kao podloge za ocjenu podobnosti za buduće proračunsko financiranje.

Uvesti financijske sankcije za nepostupanje po preporuka državne revizije za subjekte revizije tako i za odgovorne osobe

Jačanjem sustava fiskalne odgovornosti ojačat će se neovisnost Povjerenstva za fiskalnu politiku i osigurati potpuna dosljednost domaćih fiskalnih pravila s odgovarajućim okvirom EU.

POBOLJŠATI UPRAVLJANJE državnom imovinom

Privatizacija državnog portfelja stanova, poslovnih prostora i zemljišta (prihoda cca 500 mil EUR godišnje)

Reevaluacije strateške imovine i smanjenje državnog portfelja trgovačkih društava

Identifikacija i priprema za privatizaciju ne strateških trgovačkih društava

Unaprijediti postupak profesionalizacije imenovanja uprava i nadzornih odbora strateških trgovačkih društava u vlasništvu

Definirati metodologiju za utvrđivanje i praćenje srednjoročnih ciljeva strateških trgovačkih društava

Usklađivanje politike nagrađivanja uprava i nadzornih odbora s ostvarenim rezultatima odnosno povezivanje visine naknade i nagrađivanje s mjerenjem uspješnosti u ostvarivanju postavljenih srednjoročnih ciljeva

Financijsko i poslovno restrukturiranje strateških trgovačkih društava u poteškoćama

SMANJITI DUG ZDRAVSTVA

Povećanje cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja sa 70 kn na 89 kn; Povećanje najvišeg iznosa sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite s 2000 kn na 3000 kn za one koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje; Uvođenje dodatnog zdravstvenog osiguranja

Reforma hitne medicine – Uvođenje reda u sustav i financijsko rasterećenje bolničkog sustava, te racionalna upotreba ljudskih i materijalnih resursa s ciljem omogućavanja dostupnosti hitne medicinske usluge

Reforma bolničkog sustava – Podizanje kvalitete, uvođenje racionalizacije i postizanje financijski održivog sustava, reda i transparentnosti istog, te eliminiranje dugovanja u bolničkom sustavu mjerama reorganizacije i racionalizacije poslovanja; Izrada i donošenje plana racionalizacije poslovanja s utvrđivanjem dinamike podmirivanja nepodmirenih obveza od strane bolnica; Objektivna snimka postojećeg stanja i plan rekonstrukcije mreže bolničkog sustava

Ušteda: 400 milijuna kuna (uključuje: smanjenje kapaciteta za akutnu skrb; povećanje kapaciteta dnevnih bolnica; povećanje kapaciteta za dugoročnu i palijativnu skrb; osiguranje racionalne i održive razine resursa; cijenu nepotrebne hospitalizacije kroničnih bolesnika radi kasnog prepoznavanja pogoršanja njihova zdravstvenog stanja)

Unaprjeđenje organizacije pružanja nezdravstvenih usluga, povećanje produktivnosti osoblja, uvođenje efikasnijih modela rada i racionalizacija potrošnje za nemedicinske usluge

Reforma primarne zdravstvene zaštite i organizacija palijativne skrbi

Daljnja provedba objedinjene javne nabave, strože kontrole propisivanja lijekova i informatizacija sustava

POBOLJŠATI UČINKOVITOST MIROVINSKOG SUSTAVA

Poticanje dužeg ostanka u svijetu rada i smanjenje poticaja za ranije umirovljenje – Usporiti priljev novih korisnika starosnih mirovina kroz: skraćenje roka za povećanje dobi za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu; skraćenje roka za povećanje dobi za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu (dob umirovljenja 67 godina života); uvođenje jedinstvene mjesečne stope penalizacije za prijevremenu starosnu mirovinu u iznosu 0,3%; dodatno produljenje roka za odlazak u starosnu mirovinu za deficitarna zanimanja i one koji to žele

Smanjenje ukupnog broja radnih mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem za oko 50%

Osigurati dosljednost kriterija povezanih s definicijom invaliditeta i primjenjivih mirovinskih povlastica

REFORMA SOCIJALNIH NAKNADA

Standardizacijom kriterija te uvođenjem dohodovnog i/ili imovinskog cenzusa kod ostvarivanja određenih socijalnih naknada postići će se pravedniji sustav dodjele socijalnih naknada te bolja ciljanost prema najugroženijim skupinama društva. Ujednačavanje uvjeta za ostvarivanje socijalnih naknada, racionalizacija i transparentnost sustava socijalnih naknada.

Određivanje zajamčenog minimalnog standarda – Određivanje limita za kumulaciju socijalnih naknada, odnosno prihoda koji se (ne)ubrajaju u prihode prilikom određivanja uvjeta za ostvarivanje socijalnih naknada, kako ukupan iznos ostvarenih socijalnih naknada ne bi bio veći od prihoda ostvarenih radom (osobito slabo plaćenih radnika), odnosno kako socijalne naknade ne bi slabile radnu motivaciju radno sposobnih korisnika

Pojačan stručni rad s obiteljima korisnika socijalnih naknada (praćenje školskog uspjeha djece, prioritetno uključivanje radno sposobnih članova u mjere dokvalifikacije, prekvalifikacije i druge mjere aktivne politike zapošljavana – prevencija siromaštva u drugoj generaciji, prekid začaranog kruga siromaštva te sprječavanje pojava negativnih socijalnih pojava u obitelji

Objedinjavanje administriranja naknada u sustavu socijalne zaštite na jednom administrativnom mjestu (one-stop-shop) u centru za socijalnu skrbšto će omogućiti nadzor nad primicima po osnovi socijalne zaštite, spriječit će se zlouporabe u sustavu u obliku „neprijavljivanja“ pojedinih promjena od strane korisnika i povećati transparentnost isplate naknada.

Olakšati financiranje, razduživanje i restrukturiranje poduzeća

Ubrzanje razduživanja kroz poticanje otpisa potraživanja – stvoriti poticajniji okvir za rješavanje problema nenaplativih odnosno teško naplativih potraživanja banaka te smanjiti broj parničnih postupaka radi naplate potraživanja kako bi se cijeli postupak razduživanja ubrzao, kao i smanjio broj neprihodujućih plasmana u bilanci banaka.

Povećati ulaganja u istraživanje i razvoj

Usmjeriti javna i privatna ulaganja na područja gdje imamo najveće prilike za gospodarski rast na temelju Strategije pametne specijalizacije – Osigurati najmanje 1 milijardu eura dodatnih ulaganja u R&D do kraja 2020. od strane javnog i privatnog sektora temeljem 664 milijuna eura koji nam stoje na raspolaganju iz EU fondova; Poboljšati dostupnost financiranja za ulaganja u R&D za javni i privatni sektor, s posebnim naglaskom na malim i srednjim poduzećima;

U sklopu Prioritetna os 1, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., osigurano je okvirno 664 mil EUR iz ESI fondova za financiranje ulaganja u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.

Glavni naglasak u kontekstu poboljšanja financiranja R&D-a za mala i srednja poduzeća unutar Prioritetne osi 1, stavlja se na specifične ciljeve i predviđene provedbene instrumente u nadležnosti Ministarstva gospodarstva (Specifični ciljevi 1b1 i 1b2). U okviru tih Specifičnih ciljeva namjera je putem tri javna poziva do 2018. godine (dva javna poziva u 2016. godini i jedan javni poziv 2018. godine) plasirati okvirno 310 mil EUR u vidu bespovratnih sredstava za financiranjeistraživačko- razvojnih projekata i jačanje kapaciteta za istraživanje i razvoj poslovnog sektora (malih, srednjih i velikih poduzetnika). U okviru predviđenog „Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku aktivnostima IRI poslovnog sektora“ u 2016 godini, u iznosu 100 mil EUR, 40% iznosa (40 mil EUR) targetirano je prema MSP u smislu manjih projekata do 200.000 EUR).

Uz Javne pozive Ministarstva gospodarstva, koji su namijenjeni poslovnom sektoru, u okviru Prioritetne osi 1. predviđeni su i javni pozivi za kolaborativne projekte između znanstvenih organizacija i poduzetnika u vrijednosti 30mil EU .

Implementacija i sustav upravljanja strategijom pametne specijalizacije (S3) zahtjeva zajednički okvir koji će prevladati podjelu različitih razina odgovornosti i koji će omogućiti sveobuhvatan pregled sustava provedbe S3 na nacionalnoj i regionalnoj razini, omogućujući lakšu i učinkovitiju koordinaciju između dionika istraživačko-razvojnog sustava. Ovaj model zahtjeva obvezno sudjelovanje najviših razina upravljanja i u tom cilju Vlada RH će u 2016. godini osnovati Nacionalno inovacijsko vijeće koje će preuzeti sveukupnu koordinaciju provedbe S3, u smislu neovisnog i ovlaštenog donošenja odluka u pogledu potrebnih promjena i revizija S3, dijeljenja informacija i zajedničke evaluacije svih provedbenih instrumenata S3, kao i drugih povezanih instrumenata ili programa koji će dopunjivati financiranje S3 sredstvima ESI fondova i državnog proračuna. S obzirom na ulogu koja mu je dodijeljena, Nacionalno inovacijsko vijeće bit će sastavljeno od dužnosnika visoke rukovodeće razine s ovlastima donošenja obvezujućih odluka vezano uz provedbu S3. U rad će biti uključeni i čelnici Upravljačkih tijela za OPKK i OPULJP. Dodatnu stručnu podršku davat će i imenovani predstavnici tri savjetodavna vijeća (Inovacijskog vijeće za industriju – INNOVA, Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj), dok će u rad biti uključeni i ostali dionici u vidu predstavnika Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i predsjednika Tematskih inovacijskih vijeća i rektora sveučilišta.

Ministarstvo gospodarstva će, kao nositelj inovacijskih politika u RH, koordinirati izgradnju učinkovitog nacionalnog inovacijskog sustava u cilju unaprjeđenja inovacijskog lanca vrijednosti i daljnjeg povezivanja javnog, znanstveno-istraživačkog i poslovnog sektora. U okviru provedbe Strateškog projekta financiranog iz ESI fondova uspostavit će se Inovacijsko vijeće za industriju, međunarodno savjetodavno tijelo (INNOVA THINK-THANK) tematska inovacijska vijeća za pet S3 tematskih prioritetnih područja te WEB inovacijska platforma, čime će se omogućiti daljnji proces poduzetničkog otkrivanja započet kroz izradu Strategije pametne specijalizacije i uspostavu 13 klastera konkurentnosti.

Uvode se porezne olakšice za investicije u istraživanje i razvoj

Glavni pokazatelji uspješnosti:

– Povećanje ulaganja u istraživanje I razvoj (sa 0,8% na 1,4%)

– Povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj (sa 0,41% BDP-a na 0,7% BDP-a)

– Povećanje prodaje inovacija koje su nove na tržištu (eng. new–to–market) i inovacija koje su nove u poduzećima (eng. new–to–firm) kao % prometa

– Povećanje prijava patenata, žigova i industrijskog dizajna (sa 1.800 na 2.700)

– Povećanje broja istraživača (ekvivalent punog radnog vremena) zaposlenih u poslovnom sektoru (sa 1058 na 1571)

– Povećanje udjela inovativnih malih i srednjih poduzeća u ukupnom broju malih i srednjih poduzeća (sa 33% na 35%)

– Povećanje izvoza proizvoda srednje/visoke tehnološke razine kao udio ukupnog izvoza proizvoda (sa 37,5 na 41,5 %)

REGULATORNE IZMJENE

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
Zakon o gradnji (NN 153/13)
Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13)
i pripadajući podzakonski propisi

Zakon o zemljišnim knjigama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu
Zakon o sudskim pristojbama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkim pristojbama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade
Zemljišnoknjižni poslovnik
Pravilnik o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih referenata
Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)
Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
Zakon o stalnim sudskim vještacima, procjeniteljima i tumačima – donošenje siječanj 2017. (stupanje na snagu veljača 2017.)
Zakon o izvanparničnom postupku
Zakon o pravosudnoj akademiji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću
Izmjene i dopune Sudskog poslovnika
Pravilnik o pravosudnoj statistici
Okvirna mjerila za rad sudaca

Zakona o elektroničkom potpisu

Zakona o elektroničkoj ispravi (usklađivanje s Uredbom eIDAS)

Zakon o javnoj nabavi

 

You may also like

0 comments