Investitori obeshrabreni niskom cijenom struje

Podgorica – Niska cijena električne energije, nedovoljno razvijena infrastruktura, kao i veličina tržišta razlozi su slabog interesovanja kompanija da učestvuju u svojstvu snabdjevača u regionu i Crnoj Gori, smatra izvršni direktor Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE), Dragan Mijajlović.
On je kazao da za sada nije bilo konkretnih interesovanja drugih kompanija za učešće na crnogorskom tržištu u svojstvu snabdjevača. Tržište električne energije je od 1. januara ove godine u potpunosti otvoreno. “Za očekivati je da nakon realizacije projekta interkonektivnog kabla, koji treba da poveže Crnu Goru i Italiju, i pravnog i funkcionalnog konstituisanja Operatora distributivnog sistema, crnogorsko tržište postane, uz ostalo, interesantnije potencijalnim snabdjevačima”, kazao je Mijajlović za list Elektroprivreda (EPCG).

On smatra da i realizacija nekoliko krupnih projekata u primorskom dijelu Crne Gore može crnogorsko tržište učiniti interesantnijim za druge snabdjevače. “Iz ugla Operatora tržišta već godinu i po funkcioniše tržište električne energije, koje ima 26 učesnika i u cjelosti sprovodimo realizaciju balansnog mehanizma. Dakle, utvrđuju se debalansi i finansijska poravnanja i suština je da je sistem od oktobra 2013. godine prvi put uspostavljen na legitiman, legalan i funkcionalan način i kroz sistem bankarskih garancija „incidentne situacije” i pozitivna odstupanja se sankcionišu i odgovarajućim korekcijama, koje će proisteći usvajanjem novog zakona”, precizirao je Mijajlović.

On je dodao da nema ni jednog problema u funkcionisanju. Operator tržišta je, prema njegovim riječima, u poodmakloj fazi realizacije obaveza definisanih zakonom i licencom. “Već je izvjesno da u informacionom i kadrovskom smislu raspolažemo pretpostavkama za ukupan razvoj tržišta, a naravno i za eventualno interesovanje novih potencijalnih snabdjevača”, kazao je Mijajlović.

Na pitanje zašto je interesovanje za dobijanje licenci u ovoj oblasti trgovine malo i da li su aktuelne cijene električne energije razlog za to, on je odgovorio da se, i pored činjenice da se u Crnoj Gori primjenjuju podsticajne metode regulacije u kojima se regulisanim subjektima odobravaju troškovi, a time i prihodi na period od tri godine, kao i to da postoje trendovi shvatanja električne energije kao robe, a ne socijalne kategorije, može zaključiti da su aktuelne cijene veoma važan faktor malog interesovanja kompanija da učestvuju u svojstvu snabdjevača. “Pored toga, smatram da su važni razlozi nedostatka interesovanja kompanija činjenica koja se tiče, još, nezavršenog posla oko izdvajanja Operatora distributivnog sistema iz sistema EPCG, odnosno činjenice postojanja vertikalno integrisane kompanije kakva je elektroenergetska kompanija”, ocijenio je Mijajlović.

Još jedan razlog je, kako smatra, veličina tržišta električne energije u Crnoj Gori. Preciznije rečeno konzum Crne Gore, odnosno potencijalni broj kupaca kao ciljne grupe tih snabdjevača, mali je I iznosi nešto ispod 385 hiljada. Mijajlović je objasnio da bi postale snabdjevači, zainteresovane kompanije moraju imati određene finansijske, organizacione, tehničke i administrativne kapacitete na osnovu kojih im Regulatorna agencija za energetiku (RAE) može izdati licencu za obavljanje poslova snabdijevanja. “Dobijanjem licence kompanija postaje snabdjevač. Tek nakon toga, kompanija može ući u proces registracije na tržištu, koji je shodno Zakonu o energetici i tržišnim pravilima u ingerenciji Operatora tržišta”, kazao je Mijajlović.

Na pitanje kakva su iskustva država u regionu, Mijajlović je odgovorio da je u zemljama u kojima su tržišta električne energije otvorena početkom godine situacija slična kao i u Crnoj Gori. “Dakle, nema je ili je veoma mala zainteresovanost kompanija da učestvuju u svojstvu snabdjevača. Razlozi za tako nešto su opet slični ili istovjetni onima koji postoje i na crnogorskom tržištu”, dodao je Mijajlović.