Hrvatska već četvrti put ima najbolji izračun emisija onečišćenja

Hrvatska je četvrti put nagrađena za najbolje izvješće o izračunu emisija onečišćujućih tvari u zrak koje izrađuje u skladu sa zahtjevima Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP Konvencija), priopćila je u srijedu Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

Ističu kako im je nagrada dodijeljena na godišnjem sastanku Radne skupine za inventar emisija i projekcije Europske informacijske i promatračke mreže. Sastanak je održan prošlog tjedna u Zagrebu. Prvu nagradu za najsveobuhvatniji izvještaj o izračunu emisija Hrvatska je osvojila i 2010., 2011. te 2013. godine.

Hrvatska je potpisnica Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP) i osam pripadajućih protokola, koji sadrže obvezu smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari. Zbog obveza prema toj Konvenciji u Hrvatskoj se godišnje izračunava kolika je emisija onečišćujućih tvari u zrak i o tome podnosi izvješće.. Ključni podaci potrebni za izračun su podaci iz baza koje vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (Registar onečišćenja okoliša, Baza podataka o emisijama hlapivih organskih spojeva i podaci pojedinih velikih stacionarnih izvora onečišćivača okoliša), nacionalne energetske bilance, Statističkog ljetopisa i statističkih industrijskih izvješća te nacionalne baze podataka za cestovna vozila.

Izračunava se emisija oečišćujućih tvari definiranih Konvencijom i njenim protokolima: glavne onečišćujuće tvari (SO2, NOx, CO, NMHOS, NH3), čestice (TSP, PM10 i PM2,5), teški metali (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se i Zn) i postojane organske onečišćujuće tvari (PAU, HCH, PCDD/PCDF, PCB i HCB), navodi se u priopćenju.

You may also like