Europljani žele poboljšanje kvalitete zraka

Eurobarometar
Prema novom istraživanju Eurobarometra više od dvije trećine Europljana smatra da bi Europska unija trebala predložiti dodatne mjere za poboljšanje kvalitete zraka.

Ispitano je više od 27 000 građana u svim državama članicama EU-a, a više od polovine njih smatra da kućanstva, proizvođači automobila, proizvođači energije, poljoprivrednici i javna tijela ne čine dovoljno za promicanje dobre kvalitete zraka.

Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella rekao je: Ohrabruje me što toliko Europljana podupire djelovanje u području kvalitete zraka. Onečišćenje zraka u EU-u uzrokuje više od 400 000 slučajeva preuranjene smrti svake godine i društvo plaća veliku cijenu, među ostalim za zdravstvenu skrb, izgubljene radne dane te štetu na usjevima i zgradama.

Komisija državama članicama i poduzećima osigurava stručno znanje, razmjenu najboljih praksi i smjernice te potporu za ulaganja i financiranje kako bi se poboljšala kvaliteta zraka za sve. S druge strane, poduzimamo pravne mjere protiv država članica koje ne poštuju propise EU-a.

Istraživanje je pokazalo i da je potrebno bolje informirati o kvaliteti zraka, posebno na nacionalnoj razini. Većina ispitanika smatra da nije dobro obaviještena o problemima kvalitete zraka u svojoj zemlji. U usporedbi s istraživanjem 2017. više ispitanika smatra da se kvaliteta zraka u proteklih deset godina smanjila, iako podaci iz izvješća o kvaliteti zraka zapravo pokazuju znatna poboljšanja u tom razdoblju.

U svibnju 2018. Junckerova Komisija donijela je Komunikaciju „Europa koja štiti: Čisti zrak za sve”, u kojoj se utvrđuju mjere koje trebaju poduzeti nacionalni, regionalni i lokalni akteri kako bi se poboljšala kvaliteta zraka u Europi.

Komisija poduzima i pravne mjere za zaštitu građana od onečišćenja zraka upućujući Sudu Europske unije predmete protiv država članica koje ne poštuju zakonodavstvo EU-a o kvaliteti zraka.

Komisija usto pojačava suradnju s državama članicama surađujući s relevantnim tijelima u novim „dijalozima o čistom zraku”. Sljedeća dva dana, 28. i 29. studenoga 2019., u Bratislavi će se održati Forum EU-a za čisti zrak, na kojem će kreatori politika i dionici moći razmjenjivati znanje i doprinijeti provedbi europskih, nacionalnih i lokalnih politika u području kvalitete zraka.

You may also like

0 comments