Europska središnja banka (ECB) smatra da bi Europska unija trebala usvojiti jedinstven pristup otpisu dugova banaka kako taj teret ne bi padao na leđa poreznih obveznika. Odgovarajuća europska direktiva trebala biti u cijelosti stupiti na snagu u siječnju iduće godine, no niz članica EUa, uključujući Njemačku, već je odlučio samostalno regulirati to pitanje.

Direktivom EU-a propisuje se da pojedini kreditori, poput vlasnika bankovnih obveznica s prvenstvom naplate, trebaju preuzeti na svoja leđa teret potpore posrnulom zajmodavcu, čime štite porezne obveznike od takvih financijskih tereta.

U mišljenju o nacrtu njemačkog zakona, ECB je u utorak upozorio da različiti propisi u pojedinim zemljama o statusu neosiguranih bankovnih obveznica s višim prioritetom naplate stvaraju nesigurnost. “Zajednički okvir na razini Unije o stupnjevima prioritetne naplate neosiguranih bankovnih obveznica s prioritetom naplate mogao bi pomoći da se izbjegne fragmentacija tržišta unutar Unije za te instrumente i da se izbjegne dodatno usložnjavanje zadaća ECB-a na području monetarne politike i na području supervizije”, poručuju iz banke.

Njemački nacrt zakona de facto propisuje niži stupanj naplate za određene kategorije neosiguranih obveznica s višim prioritetom naplate u odnosu na ostale kategorije dužničkih papira s višim prioritetom naplate, poput međubankovnih i korporativnih depozita i instrumenata tržišta novca.

U ECB-u se slažu da bi se time olakšala likvidacija posrnule banke i otklonilo “implicitno državno jamstvo” za taj dug, u duhu europske direktive o sanaciji i likvidaciji banaka. Upozoravaju ipak na još uvijek prisutnu značajnu neizvjesnost u pogledu statusa duga izdanog prema zakonima zemalja izvan Europskog ekonomskog područja. “Prisutna je značajna razina neizvjesnosti u pogledu tretmana postojećih dužničkih instrumenata koji su izdani prema zakonima trećih zemalja. Prekogranične implikacije alata koji predviđa uključivanje kreditora u sanaciju banaka vrlo su složeno pravno pitanje i predmet rasprava u međunarodnim tijelima”, podsjećaju u ECB-u.

U središnjoj monetarnoj instituciji eurozone kritiziraju i dijelove njemačkog prijedloga zakona kojim se određene regulatorne ovlasti, uključujući one povezane s planovima sanacije poslovanja posrnulog zajmodavca, delegiraju na ministarstvo financija. Iz ECB-a poručuju da ih neće obvezivati zakoni na razini pojedinih zemalja koji ograničavaju njihovu supervizorsku ulogu za vodeće zajmodavce u eurozoni. “Zemlje članice trebale bi se suzdržati od postavljanja prepreka ECB-ovoj ujednačenoj supervizorskoj praksi i primjeni diskrecijskog načela na području supervizije”, naglašavaju.

Related Posts